Tư vấn thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Quản lý dự án

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án:

 • Mục tiêu, tính khả thi của dự án
 • Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường)
 • Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt
 • Thực hiện các quy trình thiết kế
 • Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công..v..v…

Quản lý chi phí và nguồn lực:

 • Nguồn tài chính, thời gian cần sử dụng, thời gian trả lãi vv…

Quản lý thời gian và tiến độ

Quản lý hợp đồng

 • Quản lý phương thức và nội dung hợp đồng các loại.
 • Đàm phàn, ký kết hợp đồng
 • Tính chất và các tình huống xảy ra
 • Phương thức thanh toán

Quản lý thi công xây lắp:

 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý tiến độ riêng phần xây dựng
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng
 • Quản lý an toàn lao động
 • Quản lý tác động môi trường

Quản lý rủi ro của dự án

 • Phân tích độ nhạy cảm và khả năng rủi ro
 • Lập danh sách các phương án lựa chọn khi có rủi ro

Quản lý vận hành dự án

            Hình ảnh công trình tiêu biểu:


Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 


PCC số 3