Tư vấn quản lý đấu thầu dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG ĐIỀN
(08) 3291 5226
Tư vấn đầu tư xây dựng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình/Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

 • Khảo sát địa chất, địa hình
  • Báo cáo kết quả khảo sát.
 • Lập dự án đầu tư XD công trình/ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Thuyết minh dự án đầu tư XD công trình/Thuyết minh BCNCKT.
 • Thiết kế cơ sở
  • Thuyết minh TKCS
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
  • Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật
  • Thiết kế kỹ thuật thi công.

Hình ảnh công trình tiêu biểu:


Trung tâm đấu giá

 


Đội truyền tải điện Trà Vinh

 


Học Viện chính trị Quốc Gia

Tư vấn thiết kế xây dựng: gồm 3 bước

 • Bước 1: Thiết kế cơ sở (Được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng)
 • Bước 2: Thiết kế kỹ thuật
 • Bước 3: Thiết kế bản vẽ thi công
  • Thiết kế một bước: ba bước thiết kế được gộp thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công (công trình không phải lập Dự án mà chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)
  • Thiết kế hai bước: bước thiết kế cơ sở và bước Thiết kế bản vẽ thicông (công trình phải lập Dự án)
  • Thiết kế ba bước: Bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công (dành cho Dự án có quy mô lớn, phức tạp)

Hình ảnh công trình tiêu biểu:


Đội truyền tải điện Miền Tây 2

 


Trường THPT Marie Curie

 


Kho thành phẩm 36x78M

 


Trung tâm thương mại Ánh Dương 679 Nguyễn Kiệm